Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení (Institut kontrolního hlášení byl přijat dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolní hlášení je zaváděno jako prostředek k odhalení daňových úniků a podvodů, a proto budou mít osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které již v současné době povinně evidují ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, ale z evidence pro účely daně z přidané hodnoty vychází. Zároveň bude kontrolní hlášení obsahovat údaje, které byly dosud vykazovány ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, a proto bude povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).

Kontrolní hlášení se podává ve dvojím režimu – právnické osoby vždy měsíčně (bez ohledu na zdaňovací období plátce), fyzické osoby měsíčně nebo čtvrtletně (podle zdaňovacího období), a to vždy do 25. dne následujícího měsíce a výhradně elektronicky, a to sice ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Kontrolní hlášení může být řádné nebo opravné, popřípadě následné, které se podává v případech opravy původně uvedených údajů po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě), aniž by k tomu byl vyzván, 10 000 Kč pro případ podání kontrolního hlášení na základě výzvy finančního úřadu (tato pokuta bude uložena např. i v případě, kdy bude kontrolní hlášení sice podáno, ale ne ve správném formátu nebo struktuře, a bude proto neúčinné), 30 000 Kč, pokud nepodá-li následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.