Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Ne bis in idem

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu přijal dne 24. listopadu 2015 následující usnesení:

Penále podle § 37b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010, a § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, má povahu trestu; je na ně třeba aplikovat čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 a 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Co to znamená ?

Dvojí trestání za trestný čin zkrácení daně, jednou v daňovém řízení uložením povinnosti uhradit penále dle daňového řádu a podruhé v řízení dle trestního zákoníku by mělo být vyloučeno.

Budeme velmi netrpělivě očekávat přístup daňové správy, doposud vyměření penále považovala za něco zcela automatického. Nyní by měla zvažovat, zda vyměřením penále nezbavuje stát možnosti postihnout nedovolené jednání v řízení trestním.

Stanislav Kofroň