Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Konec libovůle u zajišťovacích příkazů?

Libovůle podle Slovníku spisovné češtiny slovo znamená svévoli nebo zvůli a jako typické příklady jsou uváděny např. panská libovůle, libovůle úřadů; ponechat vyřízení na libovůli představeného.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 6 Afs 3/2016 – 45 ze dne 6. dubna 2016 konstatuje, že z ustanovení § 167 odst. 1 daňového řádu vyplývá, že správce daně musí přezkoumatelným způsobem v odůvodnění zajišťovacího příkazu zdůvodnit dva okruhy skutečností – otázku přiměřené pravděpodobnosti budoucího stanovení daně a otázku obav ohledně budoucí vymahatelnosti daně.

NSS dále uvádí, že vztah těchto dvou aspektů již vyjasnil ve svém rozsudku ze dne 7. ledna 2016 č. j. 4 Afs 22/2015-104:

„Správce daně může vydat zajišťovací příkaz na daň dosud nestanovenou pouze tehdy, existují-li objektivní skutečnosti, které zakládají odůvodněnou obavu (tj. přiměřenou pravděpodobnost), že daň bude v budoucnu v určité výši stanovena a zároveň, že v době její vymahatelnosti bude tato daň nedobytná nebo bude její vybrání spojeno se značnými obtížemi. Odůvodněnou obavu (tj. přiměřenou pravděpodobnost) lze vyhodnocovat jak jednotlivě ve vztahu k oběma výše uvedeným prvkům (stanovení daně a její budoucí dobytnost), tak i celkově. Pokud bude možno odůvodněnou obavu ve vztahu k jednomu či druhému prvku s jistotou vyloučit, pak zpravidla nebude možné zajišťovací příkaz vydat. Pokud ovšem bude dána určitá míra obavy ve vztahu k oběma prvkům, je možné např. nižší pravděpodobnost (slabší důvody) ve vztahu k budoucímu stanovení daně kompenzovat jasnými okolnostmi (silnými důvody) svědčícími o tom, že daňový subjekt se zbavuje majetku, který by mohl sloužit k uspokojení daňového nedoplatku, a naopak.“ (body 46-47).

V roce 2013 bylo vydáno 467 zajišťovacích příkazů a v roce 2015 již 2961.

Jsem zvědav, kolik z tolika vydaných zajišťovacích příkazů bylo vydaných na základě libovůle správce daně a kolik jich neobstojí u soudního přezkumu ve světle těchto judikátů.

Stanislav Kofroň