Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Předběžná otázka C-401/18 Herst

Obdobně jako u předběžné otázky Nejvyššího správního soudu C-414/17 AREX CZ se Krajský soud v Praze táže Soudního dvora Evropské unie a snaží se tak najít vyřešení rozporů ve výkladu práva EU mezi českou daňovou správou, správními soudy a orgány činnými v trestním řízení. PHM dovážené z jiných států Evropské unie, se staly pro daňovou správu muletou. Uvalila stovky zajišťovacích příkazů na celou skupinu obchodníků s PHM. Doměření daně daňová správa postavila na jiném určení místa zdanitelného plnění a odepření nároku na odpočet DPH. Tuto skupinu obchodníků v podstatě ekonomicky zlikvidovala.

Správné určení místa zdanitelného plnění a určení intrakomunitárního plnění je nepochybně základem fungování a správného výběru daně z přidané hodnoty v rámci celé Evropské unie.

O to více je třeba právní jistoty u obchodů s takovou komoditou, jako jsou pohonné hmoty, stejně jako jiné zboží, které je vedle DPH současně zatíženo i spotřební daní. U řetězových dodávek PHM z jiného státu EU do České republiky Krajský soud v Praze se proto ptá, zda převzetí PHM v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně je třeba považovat za to dodání zboží, které je současně intrakomunitární.

Za velmi závažné ale považuji to, že se tento český soud táže Soudního dvora Evropské unie, zda unijní (daňové) právo dává české daňové správě oprávnění v případě nejednoznačnosti zákona, umožňujícího více výkladů, nerespektovat ústavní zásadu „in dubio mitius“.

Postupovala tedy daňová správa v případu Herst tak, že porušovala základní práva zakotvená v Listině základních práv a svobod ?

V této souvislosti považuji za nutné poukázat na Rozsudek Ústavního soudu IV. ÚS 666/02 ze dne 15. prosince 2003, jehož právní věta zní: “ Za situace, kdy právo umožňuje dvojí výklad, nelze pominout, že na poli veřejného práva mohou státní orgány činit pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje; z této maximy pak plyne, že při ukládání a vymáhání daní dle zákona (čl. 11 odst. 5 Listiny), tedy při de facto odnětí části nabytého vlastnictví, jsou orgány veřejné moci povinny ve smyslu čl. 4 odst. 4 Listiny šetřit podstatu a smysl základních práv a svobod – tedy v případě pochybností postupovat mírněji (in dubio mitius) „.

Z novin v roce 2013:

Úředníci finančního úřadu za doprovodu celníků zabavují veškeré vybavení a daňová správa slovy své mluvčí veřejnosti sděluje, že Herst jako provozovatel pump neplatil daň z přidané hodnoty, jedná se o kontrolní akci s názvem Pavučina a existuje podezření na únik daně z přidané hodnoty při dovozu pohonných hmot v řádu sta milionů korun“.

Z novin v roce 2017:

Daňová správa uvádí při odpovědi otázky redaktora HN: „Zajišťovací příkaz byl skutečně vydán na základě toho, že si podnikatel zákon z našeho pohledu špatně vyložil. Podle nás neměl nárok na odpočet daně v tuzemsku“.

Stanislav Kofroň