Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

9 Afs 427/2017 – odpočet DPH při výstavbě kanalizace v Mnichově Hradišti

Nejvyšší správní soud vydal  dne 15.11.2018 rozsudek 9 Afs 427/2017 ve sporu města Mnichovo Hradiště se správcem daně o rozsahu nároku na odpočet DPH u stavebních prací při opravě místních komunikací a chodníků po předchozí výstavbě kanalizace. Jednalo se o provedení celoplošné opravy povrchů ulic včetně napojení odvodňovačů, zřízení uličních vpustí a rekonstrukce chodníků a svým rozsahem tyto práce přesahovaly uvedení do původního stavu či úpravu poškozených komunikací v souvislosti s výstavbou kanalizace. Správce daně tvrdil, že město Mnichovo Hradiště nemá žádný nárok na odpočet, protože stavební práce přesáhly rámec oprav a došlo ke zlepšení parametrů místních komunikací a navíc ve smlouvě o dílo bylo uvedeno, že město Mnichovo Hradiště ve vztahu k předmětu smlouvy o dílo není osobou povinnou k dani.

Nejvyšší správní soud konstatoval, že

a) rozhodující proto, zda přijaté zdanitelné plnění obec použije v rámci ekonomické činnosti anebo při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, není její prohlášení, ale to, zda obec plnění skutečně použije v rámci ekonomické činnosti anebo v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy,

b) pro řádné uplatnění poměrné části nároku na odpočet DPH, je v prvé řadě na obci, aby stanovila,

v jakém poměru bylo použito přijaté zdanitelné plnění ve vztahu k její ekonomické a neekonomické činnosti,

c) metoda výpočtu je na uvážení obce a správce daně je teprve následně oprávněn zvolený výpočet korigovat,

d) je na obci, aby pro plný nárok na odpočet DPH prokázala, že plnění na vstupu (stavební práce při opravě místních komunikací a chodníků po předchozí výstavbě kanalizace) bylo použito výlučně v souvislosti s výstavbou a provozováním kanalizace,

d) pokud správce daně relevantním způsobem dospěje k závěru, že plnění na vstupu bylo neoddělitelně použito jak v souvislosti s provozováním kanalizace, tak i obecným užíváním místních komunikací a nebude možné daň stanovit na základě dokazování, stanoví ji správce daně sám na základě pomůcek,

e) je třeba vycházet především z ujednání o předmětu smlouvy uvedeném ve smlouvách o dílo a z podmínek, které se týkají oprav místních komunikací navazujících na výstavbu kanalizace, uvedených v rozhodnutí stavebního úřadu (územní rozhodnutí), vodoprávního úřadu (stavební povolení) a silničního úřadu (povolení zvláštního užívání místních komunikací).

Jenom pro úplnost doplňuji, že pod tímto, dle mého názoru rozsudkem skutečně racionálním a přínosným pro praxi, je podepsána JUDr. Barbara Pořízková, která byla krátce předtím jmenována místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu.

Stanislav Kofroň