Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

9 Afs 137/2016 AREX

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu 9 Afs 137/2016 ze dne 30. května 2019, a to poté, co se Soudní dvůr Evropské unie vypořádal s předběžnou otázkou ve věci C-414/17, AREX CZ, pojem dodání zboží nelze zcela ztotožnit s převodem vlastnického práva. Dle NSS je zřejmé, že ve většině obchodních transakcí k dodání zboží ve smyslu směrnice o DPH dochází převodem vlastnického práva. NSS proto vrátil věc k dalšímu řízení a správce daně se nyní musí zabývat ustanoveními soukromoprávních předpisů o převodu vlastnického práva, a nejenom ustanoveními o dodání zboží, kdy pojem dodání podle obchodního zákoníku má dle názoru NSS jiný význam, než pojem dodání podle předpisů o DPH. Dle NSS tak dodání podle obchodního zákoníku může, ale také nemusí, s nabytím vlastnického práva splývat. NSS neshledal důvod přerušit řízení do doby rozhodnutí SDEU ve věci C-401/18, Herst a konstatoval, že pokud by SDEU ve věci C-401/18, Herst, nakonec zaujal odlišný názor, bude na to možné reagovat v dalším řízení.

Velmi podnětné je konstatování NSS o neunesení o důkazního břemene daňovým subjektem. Dle NSS nemůže správce daně při určení intrakomunitárního plnění argumentovat neunesením důkazního břemene daňovým subjektem, nýbrž pro to musí existovat racionální důvody.

Dle mého názoru nesmí správce daně připustit situaci, kdy ve stejné řetězové dodávce (v tomto konkrétním případě se jedná o PHM), je určení místa zdanitelného plnění a určení intrakomunitárního plnění z jiného státu EU do České republiky odlišné v různých daňových řízeních u různých účastníků stejné řetězové dodávky.

V tom případě by se jednalo o rozhodnutí vydané v rozporu s právními předpisy o DPH, které připouští výhradně jedno intrakomunitární plnění u řetězových dodávek z jednoho státu EU do státu EU druhého.

Stanislav Kofroň